Hyouka - Tougaito

Hyouka episode 3 - Tougaito

Oreki Houtarou

Hyouka - Episode 3


Oreki Houtarou

Oreki Houtarou


Seiichi Yukimura

Seiichi Yukimura


Keigo Atobe

Keigo Atobe


Fuji

Fuji


Kuranosuke Shiraishi

Kuranosuke Shiraishi


Seiichi Yukimura

Seiichi Yukimura


Irie Kanata

Irie Kanata


Oreki Houtarou

Oreki Houtarou

Seiichi Yukimura
Seiichi Yukimura

Oreki Houtarou

Oreki Houtarou